Pomoc

Karta Kontaktu

Karta Kontaktu w ImCrm gromadzi wszystkie najważniejsze informacje o Kontakcie – powiązania, historia komunikacji, dokumenty, sprzedaże czy Zadania.

Kartę Kontaktu otwieramy klikając na nazwę Kontaktu w jednej z trzech głównych zakładek Zadania, 

Kontakty:

Sprzedaż:

Po kliknięciu na nazwę kontaktu otwiera się Karta Kontaktu.

W ImCRM istnieją dwa typy kontaktów.

Kontakt typu Firma i Kontakt typu Osoba. Ich Karty Kontaktu różnią się w niewielkim stopniu. 

Karta Kontaktu podzielona jest na 5 sekcji. 

Po lewej stronie znajduje się wyróżniona błękitnym tłem sekcja grupująca informacje o Kontakcie i jego powiązaniach. Wyświetlane informacje pochodzą z kart Dodaj Osobę i/lub Dodaj Firmę.

Podstawowe informacje widoczne dla użytkownika to: Nazwa Kontaktu, Branża, Właściciel (użytkownik, który dodał kontakt do bazy danych), wyszczególniony na niebiesko telefon kontaktowy oraz główne adresy email i domeny. Aby wyświetlić więcej informacji o Kontakcie należy kliknąć w znajdującą się w lewym dolnym rogu sekcji zakładkę Pełne Dane

Działanie spowoduje rozwinięcie (rozsunięcie) okna i wyświetlenie informacji o dodatkowych numerach telefonu, adresach domen lub treść wpisanego komentarza. Zwinięcie okna dokona się po kliknięciu umieszczonej poniżej okna zakładki Dane Podstawowe. 

W prawym górnym rogu sekcji umieszczono wyróżnioną zielonym kolorem i ikoną długopisu opcję Edytuj. Kliknięcie w nią spowoduje otwarcie karty Edytuj Firmę. 

Kliknięcie w nią spowoduje otwarcie karty Edytuj Firmę. 

Sposób edycji danych tej karty został opisany w rozdziale KONTAKTY

Poniżej podstawowych informacji o kontakcie, znajdują się informacje o powiązanych z tym kontaktem Osobach – w Karcie Kontaktu nadano im miano PRACOWNIKA. 

Podstawowymi informacjami opisujacymi Pracownika w ImCRM są: zdjęcie (awatar), Imię i Nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail. Klikając na nazwisko Osoby zostaniemy przeniesieni na jej Kartę Kontaktu.

Podstawowe informacje o kontakcie typu Osoba różnią się nieco od informacji o kontakcie typu Firma. Na Karcie Kontaktu typu Osoba widoczne są: Nazwisko i Imię Osoby, Właściciel (użytkownik, który dodał osobę do bazy ImCRM) oraz adres email. Na niebiesko wyróżniono nazwę Firmy, z którą Kontakt typu Osoba jest powiązany jako pracownik oraz numer telefonu kontaktowego. Analogicznie jak w przpadku Karty Kontatu typu Firma, aby wyświetlić więcej informacji o Osobie, należy kliknąć w umieszczoną na dole sekcji zakładkę Pełne Dane. 

Aby dokonać edycji informacji o Osobie, należy kliknąć zlokalizowaną w prawym górnym rogu sekcji opcję Edytuj. Działanie spowoduje otwarcie karty Edytuj Osobę. 

Sposób edycji danych został opisany w rozdziale KONTAKTY

Aby powrócić do miejsca, z którego nastąpiło przekierowanie wystarczy kliknąć na widniejącej pod Imieniem i Nazwiskiem osoby nazwie firmy.

 

 

Nad informacjami o powiązanych z Kontaktem typu Firma pracownikami, umiejscowiono, wyróżnioną zielonym kolorem ikonę opcji Dodaj Nową Osobę.

Kliknięcie w nią spowoduje otwarcie okna Dodaj Nową Osobę.

UWAGA – Dodawana Osoba zostanie AUTOMATYCZNIE powiązana z Firmą.  

Pod sekcją zawierającą informacje o Kontakcie zanajduje się sekcja Notatki.

Zawartość tej sekcji została podzielona na dwie zakładki. Notatki i Cała Aktywność.

Zakładka Notatki pozwala na wpisywanie tekstowych informacji, stanowiących relacje z kontaktów Użytkownik – Klient (Kontakt). Sposób dodawania i edycji notatek został opisany w rozdziale KONTAKTY.   

Zakładka Cała Aktywność, stanowi chronologiczny zapis wszystkich działań (dodawanie notatek, edycja kontaktu, dodawanie sprzedaży, zamykanie zadań itp.) dokonywanych dokonywanych przez poszczególnych użytkowników na danym Kontakcie.

Kliknięcie w zakładkę spowoduje wyświetelnie listy działań. Lista jest generowana automatycznie i nie podlega edycji.   

Informacje można odczytywać, przewijając je za pomocą umieszonego na bocznej ścianie okna suwaka. Jeśli lista działań okaże się bardzo długa, po przewinięciu kilkunastu (kilkudziesięciu pozycji) na końcu listy pojawi się przycisk Pokaż Starsze. Po kliknięciu przycisku lista wydłuży się o kolejną listę pozycji – i tak aż do pierwszej odnotowanej aktywności.

Do widoku początkowego wracamy przewijając listę suwakiem do góry, a następnie klikamy przycisk Pokaż Nowsze. 

 

 

W prawym górnym rogu Karty Kontaktu w ImCRM znajduje się sekcja Zadania.

Znajdują się w niej informacje dotyczące wszystkich powiązanych z Kontaktem zadań. 

Domyślnie na Karcie Kontaktu widoczne są Wszystkie Aktywne (aktualnie otwarte) Zadania powiązane z danym kontaktem. Klikając w opcję Wykonane wyświetlimy listę wyszystkich Wykonanych (zamkniętych) zadań powiązanych z danym Kontaktem. 

Użytkownik może z tego miejsca dodawać Zadania, Edytować Zadania, a także usuwać i zamykać. Szczegóły tych operacji opisano w rozdziale ZADANIA.

 

Pod Sekcją Zadania w ImCRM znajduje się sekcja SPRZEDAŻE.

Zawiera ona informacje o Wszystkich powiązanych z Kontaktem Sprzedażach. Wyświetlane informacje to Nazwa Sprzedaży, Etap, Status i Wartość. 

Klikając w zlokalizowaną po lewej stronie Nazwę Sprzedaży otwieramy okno Podglądu Sprzedaży, które zawiera szczegołowe informacje o niej. 

Po lewej stronie okna znajdują się informacje o firmie, po prawej informacje dotyczące bezpośrednio Sprzedaży – wartość, ekstrapolowana decyzja, data utworzenia (dodania) sprzedaży oraz pola Etap i Status. W prawym, górnym rogu okna znajduje się, wyróżniona kolorem zielonym opcja Edytuj. Po jej kliknięciu otworzy się okno Edytuj Sprzedaż. Jego zawartość oraz sposób edytowania zostaly opisane w rozdziale SPRZEDAŻ.

Poniżej pól Etap i Status umieszczono opcję Dodaj Nową Osobę. Kliknięcie na niej spowoduje otwarcie okna Dodaj Nową Osobę. Sposób jego edycji został opisany w rozdziale KONTAKTY.

Na samym dole okna znajdują się Notatki. Edycja Notatek została opisana w rozdziale KONTAKTY.  

 

UWAGA: Notatki powiązane ze Sprzedażą nie są w żaden sposób skorelowane z Notatkami powiązanymi z Kontaktami

 

Ostanią sekcją Karty Kontaktu jest w ImCRM sekcja Pliki.

Sekcja ta pozwala użytkownikowi na dodawanie plików w dowolnych formatach graficznych i/lub tekstowych. Operacji można dokonać dwoma technikami: przeciagnij i upuść (drag and drop) – upuszczajac plik w obszarze oznaczonego linią przerywaną prostokąta.

Drugi sposób to kliknięcie na wyróżnioną zielonym kolorem opcję Dodaj Plik. Spowoduje to otwarcie okna systemu operacyjnego (np windows 7). Należy znaleźć lokalizacje pożadanego pliku ( na zasadzie wskazania ścieżki), a następnie kliknąć Otwórz.

  

Działanie spowoduje dodanie pliku do listy widocznej pod obszarem opisanego powyżej prostokąta.

Informacje widoczne na liście to nazwa i format pliku, wielkość oraz data dodania.

Po prawej stronie obok siebie znajdują się ikony pobierania i kosza. Sekcaj pozwala na pobranie dołączonych do Karty Kontaktu plików lub ich trwałe usunięcie po kliknięciu ikony kosza.

ImCRM wyświetli przed usunięciem zapytanie o potwierdzenie operacji. 

Klikając na TAK usuwamy plik z bazy ImCRM i widoku Karty Kontaktu. 

 

Kontakt

Investmag s.c.

ul. Podlesie 3
41-303 Dąbrowa Górnicza