Pomoc

Aktywność Użytkowników

Z menu Raporty wybieramy typ raportu AKTYWNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW, następnie korzystając z fitrów, wybieramy Użytkownika (lub grupę użytkowników) oraz początkową i końcową datę raportu.

Raport ten stanowi podsumowanie aktywności (działań) użytkowników ImCRM.

Informacje prezentowane są w trzech sekcjach.

 

Sekcja pierwsza.

Prezentowane są w niej, w formie liczbowej, dane dotyczące nowych sprzedaży – sprzedaży dodanych w określonym filtrami czasookresie oraz w zdefiniowanych przez administratora okresach 7 dni i 30 dni. Kolor zielony oznacza wartości sprzedaży, kolor niebieski ilości sprzedaży.

Zlokalizowany poniżej wykres prezentuje Nowe (dodane i/lub otwarte) sprzedaże, gdzie na osi poziomej widać okres czasu podzielony na poszczególne dni, na lewej osi pionowej prezentowana jest otwarta sprzedaż z uwzględnieniem wartości kontraktów, na prawej osi jednostkowa liczba sprzedaży.

UWAGA: Wykres prezentuje dane z określonego filtrami czasookresu, 

 

Sekcja druga

Prezentowane są tu szczegółowe informacje dotyczące dodanych do ImCRM kontaktów, z uwaględnieniem podziału na kontakty typu Osoba i kontakty typu Firma.

W formacie liczbowym widoczne są dane sprzedaży dodanych w określonym filtrami czasookresie oraz w zdefiniowanych przez administratora okresach 7 dni i 30 dni.

Powyżej za pomocą dwóch wykresów słupkowych zobrazowano ilości dodawanych Kontaktów – wykres pomarańczowy – kontakty typu Osoba, czerwony kontakty typu Firma z podziałem na konkretne dni z czasookresu określonego przez filtry.

Na osi poziomej przedstawiono dni, na osi pionowej liczby dodanych kontaktów.

 

Sekcja trzecia.

Sekcja ta prezentuje szczegółowe dane dotyczące Zadań.

W formie liczbowej wyświetlane są informacje o otwartych (dodanych, nowych), zamkniętych oraz zmodyfikowanych zadaniach w określonym filtrami czasookresie oraz w zdefiniowanych przez administratora zakresach, 7 dni i 30 dni.

Poniżej w formie graficznej prezentowane są dokładne dane dla określonego w założeniach raportu użytkownika (użytkowników) i czasookresu. 

Oś pozioma prezentuje upływ czasu z podziałem na dni. Na lewej osi pionowej widoczne są zadania zmodyfikowane, na prawej zadania zamknięte.  

Kontakt

Investmag s.c.

ul. Podlesie 3
41-303 Dąbrowa Górnicza