Pomoc

Regulamin serwisu

§1. Definicje

 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu ImCRM.pl
  2. Operator - Investmag S.C. Boroński Tomasz, Płocha Dariusz, Boroński Krzysztof z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41-303 Dąbrowa Górnicza , przy ul. Podlesie 3, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 6292368654, Regon: 240655927;
  3. Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych przez Operatora w Serwisie i spełniająca warunki określone w Regulaminie.
  4. Oprogramowanie – program komputerowy w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr. 24, poz. 83, z późn. zm.), o nazwie imCRM, służący do zarządzania kontaktami z Klientami, udostępniony Użytkownikowi przez Operatora w ramach usługi świadczonej na podstawie Regulaminu.
  5. Serwis – serwis internetowy imCRM.pl prowadzony przez Operatora, umożliwiający korzystanie z Oprogramowania;
  6. Konto CRM – indywidualne, elektroniczne konto zakładane i prowadzone dla Użytkownika przez Operatora w Serwisie, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Serwisu, w celu umożliwienia korzystania przez niego z usług Serwisu;
  7. Usługa – usługa świadczona przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z Oprogramowania bez potrzeby instalowania Oprogramowania w infrastrukturze informatycznej Użytkownika, zgodnie z jego funkcjonalnościami.
  8. Okres Abonamentowy – czas odpłatnego świadczenia Usługi przez Operatora wynoszący minimalnie 30 dni;
  9. Rejestracja – procedura zakładania Konta CRM w Serwisie, dokonywana przez Użytkownika poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Serwisu;
  10. Domena – subdomena internetowa, pod którą dostępne jest konto Użytkownika w Serwisie;
  11. Panel administracyjny - narzędzie do zarządzania i administrowania oprogramowaniem, dostępny w ramach Konta Oprogramowania po przedstawieniu danych uwierzytelniających.
  12. Okres Testowy - bezpłatny okres korzystania z Oprogramowania, trwający 30 dni kalendarzowych, od dnia utworzenia dla Użytkownika Konta CRM. Okres testowy może być wykorzystywany przez Użytkownika zarówno do sprawdzenia Oprogramowania, jak i do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego udostępnionymi funkcjonalnościami.
  13. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w trybie ustalonym Regulaminem;
  14. Materiały – informacje, dane i treści samodzielnie umieszczone przez Użytkownika w Oprogramowaniu.
  15. Cennik – stanowiący integralną część Regulaminu wykaz cen usług świadczonych Użytkownikowi przez Operatora w ramach Serwisu, na podstawie zawartej Umowy.
  16. Opłata abonamentowa - uiszczane przez Użytkownika wynagrodzenie za Usługi świadczone w danym okresie, wymienione w Regulaminie i Cenniku w pozycji "opłaty abonamentowe".
  17. Opłata dodatkowa - uiszczana doraźnie przez Użytkownika opłata za Usługi wymienione w Cenniku w pozycji "opłaty dodatkowe", naliczana na życzenie Klienta lub automatycznie, po przekroczeniu ograniczeń ilościowych Usługi.

§2

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, a w szczególności:
 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis
 • zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym,
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Operator.
 2. Usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu polega na udostępnieniu przedsiębiorcy - Użytkownikowi możliwości korzystania z Oprogramowania z wykorzystaniem wszystkich dostępnych funkcjonalności bez potrzeby instalowania Oprogramowania w infrastrukturze informatycznej Użytkownika, jak również bez konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z utrzymaniem Oprogramowania i jego aktualizacjami.
 3. Oprogramowanie udostępniane za pośrednictwem Serwisu jest oprogramowaniem klasy CRM i umożliwia Użytkownikom samodzielne zarządzanie relacjami z Klientami.
 4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien spełnić niżej wymienione minimalne wymagania techniczne:
 • posiadać najnowszą przeglądarkę internetową: Google Chrome i Mozilla Firefox
 • posiadać włączoną obsługę Java Script,
 • posiadać aktywny adres e-mail

§ 3. Zawarcie umowy i zasady korzystania z Serwisu

 1. Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą dokonania rejestracji Użytkownika. Zarejestrowanie Użytkownika jest jednocześnie z warunkiem korzystania z usług świadczonych w Serwisie. Aby dokonać rejestracji należy wypełnić internetowy formularz rejestracyjny zamieszczony w Serwisie poprzez podanie danych, wymaganych w formularzu: Imię, Nazwisko, E-mail, Telefon, Nazwa firmy.
 2. Osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej mogą dokonać rejestracji w Serwisie wyłącznie przez osobę, która jest upoważniona do składania w imieniu tych podmiotów oświadczeń woli oraz reprezentowania tych podmiotów w na zewnątrz.
 3. Oprogramowanie po dokonaniu prawidłowej rejestracji przez Użytkownika tworzy dla Użytkownika konto CRM przypisane do adresu internetowego CRM, który zostanie zbudowany w oparciu o subdomenę dostępną w serwisie, przydzieloną przez Oprogramowanie.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umowy z podmiotem rejestrującym bez podawania przyczyny. Informacja taka zostanie przekazana drogą elektroniczną. Odmowa zawarcia umowy jest realizowana poprzez odmowę rejestracji konta Użytkownika.
 5. Oprogramowanie przekaże informację Użytkownikowi o adresie strony internetowej za pośrednictwem której możliwe jest logowanie do panelu administracyjnego. Ustala się następujący sposób przekazania informacji: w trakcie rejestracji na stronie internetowej Serwisu, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail który podał Użytkownik w trakcie rejestracji.
 6. Dostęp do panelu administracyjnego Użytkownik otrzymuje poprzez podanie prawidłowego loginu i hasła do konta CRM w formularzu internetowym na stronie służącej do logowania do panelu administracyjnego.
 7. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych w trakcie rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie wprowadzić aktualne dane korzystając z formularza dostępnego w panelu administracyjnym.
 8. Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik nie może usuwać danych, które posłużyły do rejestracji jego konta, a także podawaniadanych niepełnych lub nieprawdziwych.
 9. Po utworzeniu konta CRM zarejestrowany Użytkownik może zamieszczać Materiały w Oprogramowaniu CRM.
 10. Oprogramowanie zostało dostosowane do stabilnego działania w najnowszych wersjach przeglądarek: Google Chrome i Mozilla Firefox.
 11. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi jest równoznaczne ze złożeniem niżej wskazanych oświadczeń:
 • zapoznałem się z treścią Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy sprzedaży na odległość i akceptuję jego postanowienia
 • przystępuję do korzystania z usług Operatora dobrowolnie,
 • spełniam przewidziane w Regulaminie warunki korzystania z Serwisu,
 • dane podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
 • wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
 • wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych Regulaminem,
 • wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu adres e-mail wiadomości i informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, jak również wszelkich oświadczeń wiedzy i woli Operatora związanych z realizacją usługi świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. 

§4. Okres testowy i opłaty

 1. Po utworzeniu Konta CRM Użytkownik ma prawo do korzystania przez 30 dni z bezpłatnego okresu próbnego. W okresie próbnym Użytkownik nie ponosi jakichkolwiek opłat za korzystanie z Serwisu. Bezpłatny okres próbny może zostać wydłużony w przypadku okresowych promocji lub ofert specjalnych, jak również indywidualnych porozumień.
 2. Płatności za Usługę Użytkownik dokonuje za pośrednictwem przelewów elektronicznych. Informacje o dostępnych sposobach płatności oraz operatorach przelewów elektronicznych Użytkownik otrzymuje w module płatności swojego Konta CRM.
 3. Do dokonania płatności wymagane jest uzupełnienie danych w panelu rejestracyjnym Oprogramowania dostępnym w Serwisie.
 4. W przypadku woli kontynuacji korzystania z Usługi, płatności za Usługę należy dokonać do końca okresu testowego, korzystając z narzędzi dostępnych w panelu administracyjnym Konta CRM. Po dokonaniu płatności w panelu administracyjnym dostępna będzie faktura VAT. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu.
 5. Kwota opłaty abonamentowej określona jest w cenniku, który jest udostępniony w Serwisie. Użytkownik wybiera kwotę abonamentu i zakres Usługi oraz zakres ewentualnych usług dodatkowych w panelu administracyjnym konta CRM w Serwisie.
 6. W ramach opłaty abonamentowej Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi o określonych parametrach, wyraźnie wskazanych przez Operatora. Po przekroczeniu dostępnych dla Użytkownika parametrów Usługi Użytkownik zostanie powiadomiony mailowo na adres podany w panelu administracyjnym Konta CRM. Użytkownik ma w takiej sytuacji możliwość dokupienia dodatkowych parametrów Usługi, dostępnych w panelu administracyjnym Konta CRM Użytkownika.
 7. W przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika zwłoki w płatności należności Operatora przekraczającej 14 dni w stosunku do terminu określonego na fakturze Operator zablokuje konto CRM w Serwisie. Po dokonaniu płatności w ciągu 14 dni od dnia blokady konta, konto zostanie odblokowane. W przypadku zwłoki Użytkownika przekraczającej 30 dni w stosunku do terminu płatności określonego na fakturze, Operator uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym, oraz usunięcia konta CRM i wszystkich Materiałów Użytkownika.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku. Użytkownik jest zawiadamiany o zmianie cennika oraz o nowych cenach Usługi poprzez wiadomość elektroniczną na adres e-mail w panelu Klienta.
 9. Zawiadomienie o zmianie cennika jest przesyłane nie później niż na 5 dni przed zmianą cennika. Zmiana cennika wchodzi w życie w nowym okresie abonamentowym. Opłacony wcześniej okres abonamentowy podlega cennikowi obowiązującemu w dniu opłacenia abonamentu, a do końca okresu abonamentowego cena usługi jest niezmienna.
 10. Użytkownik akceptuje zmianę cennika wnosząc opłatę za nowy okres abonamentowy. Użytkownik może odstąpić od umowy nie opłacając kolejnego okresu abonamentowego, w którym obowiązuje nowy cennik.
 11. Informacja o konieczności dokonania płatności wysyłana jest mailowo na adres e-mail podany w panelu administracyjnym konta CRM odpowiednio na 7, 3 i 1 dzień przed zakończeniem okresu abonamentowego. Po dokonaniu opłaty okres abonamentowy zostanie przedłużony licząc od daty końca poprzedniego okresu abonamentowego.
 12. Kwota abonamentu jest kwotą netto, do której należy doliczyć podatek VAT.

§5. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Operator nie przenosi na Użytkownika praw do jakichkolwiek utworów i programów komputerowych dostępnych za pośrednictwem Serwisu, ani też nie udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Oprogramowania w zakresie wykraczającym poza korzystanie z Usługi.
 2. Użytkownik nie ma w szczególności prawa pobierania, kopiowania i umieszczania jakiejkolwiek części Oprogramowania na innych serwerach, niż należące do Operatora. Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do oprogramowania umieszczonego przez Operatora w Serwisie. Wyłączne i nieograniczone prawa do Oprogramowania przysługują Operatorowi.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępnienia swojego Konta CRM innym osobom za wyjątkiem osób działających w jego imieniu. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Konta CRM innego Użytkownika.
 4. Zawartość materiałów Użytkownika nie może naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich oraz aktualnie obowiązującego prawa. Użytkownik musi posiadać prawa do wykorzystania materiałów umieszczanych w oprogramowaniu CRM. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać wszystkich przepisów regulujących jego działalność gospodarczą oraz przepisów kodeksu cywilnego. Całkowitą odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków regulaminu oraz nieprawdziwość złożonych oświadczeń ponosi Użytkownik (do ewentualnego usunięcia po uzupełnieniu zapisów).
 5. Zabrania się umieszczania przez Użytkownika w Oprogramowaniu treści o charakterze bezprawnym. Operator zastrzega sobie prawo do wezwania Użytkownika do usunięcia treści bezprawnych z wyznaczeniem na ich usunięcie terminu nie krótszego niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Operator będzie uprawniony do usunięcia treści bezprawnych.
 6. Użytkownik ma prawo do bezpłatnej pomocy mailowej, dotyczącej Oprogramowania. Celem uzyskania pomocy Użytkownik powinien wysłać wiadomość na adres e-mail:

§ 6. Prawa i obowiązki Operatora

 1. Operator udostępniając Oprogramowanie za pośrednictwem Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zawartość Materiałów, jak też działania i zaniechania Użytkownika oraz osoby umocowane przez Użytkownika lub działające na jego zlecenie, wykorzystujące Oprogramowanie.
 2. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia Usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień regulaminu. Zawieszenie świadczenia usługi dokonuje się poprzez blokadę Konta CRM. Operator może odmówić ponownej rejestracji Użytkownikowi którego Konto CRM zostało zablokowane.
 3. W przypadku wyrządzenia szkody Operatorowi Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania, które doprowadziły do powstania szkody.
 4. Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości działania Serwisu oraz Oprogramowania. Operator gwarantuje dostępność Usługi w oparciu o Oprogramowanie w Serwisie w trakcie trwania okresu abonamentowego, w 99% w skali roku.
 5. W przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, Operator zobowiązany jest do przedłużenia okresu abonamentowego usługi o dwa dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerwy.
 6. Operator zastrzega możliwość zaistnienia przerw w dostępności Oprogramowania w celu jego aktualizacji. O terminie i przewidywanym czasie przerwy w dostępności Usługi Użytkownik zostanie poinformowany drogą e-mailową przed rozpoczęciem przerwy. Operator dołoży starań aby przerwy były jak najmniej uciążliwe dla Użytkownika.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie oprogramowania udostępnionego Użytkownikowi w Serwisie spowodowane: nieprawidłowym użytkowaniem przez Użytkownika, niedozwoloną modyfikacją, wadliwym działaniem sprzętu i oprogramowania Użytkownika, siły wyższej i działaniem osób trzecich które nie są podwykonawcą Operatora.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Usługi, Serwisu i Oprogramowania z przyczyn niezależnych od Operatora oraz z powodu zaistnienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, którego Operator nie mógł przewidzieć ani mu zapobiec.
 9. Wszystkie materiały umieszczone w oprogramowaniu udostępnionym Użytkownikowi są przykładowe. Operator ma możliwość dowolnego modyfikowania oprogramowania.
 10. Odpowiedzialność odszkodowawcza Operatora wobec Użytkownika, w szczególności odpowiedzialność z niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi ogranicza się do równowartości jednomiesięcznej opłaty abonamentowej, jaka została uiszczona przez Użytkownika. Wyłącza się odpowiedzialność Operatora za utracone korzyści Użytkownika, jak też odpowiedzialność Operatora za wszelkie szkody pośrednie.
 11. Użytkownik wyraża zgodę na logowanie do panelu administracyjnego w celu udzielenia pomocy przez pracowników Operatora, w przypadku zwrócenia się przez Użytkownika o udzielenie pomocy technicznej.
 12. Operator Oświadcza, że posiada prawa majątkowe do Oprogramowania udostępnionego w Serwisie oraz jego składników za wyjątkiem tych jego elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki Open Source, GNU GPL). Biblioteki zostały załączone do Oprogramowania oraz są rozpowszechniane w ramach Oprogramowania zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.
 13. Wszystkie utwory graficzne występujące w Serwisie, w tym rozwiązania graficzne i kolorystyczne, nazwa i logo ImCRM.pl, koncepcja Oprogramowania CRM, rozwiązania funkcjonalne Oprogramowania są własnością Operatora.
 14. Użytkownik nie jest upoważniony i nie ma prawa podejmować jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Oprogramowania poza Serwisem.
 15. Jakiekolwiek kopiowanie lub odtwarzanie elementów Oprogramowania poza Oprogramowaniem w Serwisie jest zabronione.
 16. Użytkownik upoważnia Operatora oraz jego następców prawnych do wykorzystania danych użytkownika, w postaci nazwy firmy, logotypów, w celach prezentacji i reklamy usług Operatora. Użytkownik zezwala Operatorowi na opublikowanie referencji wystawionych przez Użytkownika.
 17. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przekazywanie przez Użytkownika osobom trzecim loginu i hasła do Konta CRM.
 18. Operator może odmówić świadczenia Usługi każdemu i bez podania przyczyny.
 19. Regulamin wraz z załącznikami zawiera całość postanowień umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem. Podczas rejestracji Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptację jego postanowienia.
 20. Operator zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze świadczenia Usługi bez podania przyczyny, z takim zastrzeżeniem, że zobowiązany będzie do utrzymania świadczenia Usługi do końca rozpoczętego okresu abonamentowego. W przypadku rezygnacji ze świadczenia usługi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, po zakończeniu okresu abonamentowego Operator zobowiązany zapewnia Użytkownikowi dostęp do Konta CRM przez okres 14 dni, celem zarchiwizowania lub usunięcia jego Materiałów.  

§7. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z Usługi poprzez wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi. Oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy Użytkownik składa Operatorowi poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na adres:

  . Oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy jest złożone z chwilą otrzymania wiadomości przez Operatora.

 2. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Operator będzie utrzymywał Konto CRM przez okres 7 dni licząc od daty otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). W tym okresie Użytkownik jest uprawniony do usunięcia lub skopiowania Materiałów z Oprogramowania.
 3. Do upływu okresu wypowiedzenia Użytkownik może również cofnąć swoje oświadczenie o wypowiedzeniu poprzez przesłanie na adres:

  wiadomości, w której wyraźnie będzie zawarte oświadczenie o cofnięciu wypowiedzenia.

 4. Po upływie okresu wypowiedzenia Operator trwale usunie Konto CRM Użytkownika, co spowoduje trwałe usunięcie wszystkich danych i Materiałów Użytkownika z Serwisu. 

§8. Rozwiązanie umowy przez Operatora

 1. Operator może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi w następujących przypadkach:
 • jeżeli cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z regulaminem Sklepu;
 • jeżeli działalność Użytkownika zmierza do popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 • jeżeli Operator otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności Kupującego,
 • jeżeli Użytkownik przesyła niezamówione informacje handlowe,
 • jeżeli Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 • jeżeli podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, w szczególności Użytkownik podaje nieistniejące miejscowości, nieistniejące w miejscowości ulice, dane postaci fikcyjnych.
 1. Operator uprawniony będzie do odmowy zarejestrowania Użytkownika jeżeli zaistnieją przesłanki określone w ust. 1 powyżej. Operator może zawiadomi Użytkownika o odmowie rejestracji pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze świadczenia Usługi bez podania przyczyny, z takim zastrzeżeniem, że zobowiązany będzie do utrzymania świadczenia Usługi do końca rozpoczętego okresu abonamentowego. W przypadku rezygnacji ze świadczenia usługi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, po zakończeniu okresu abonamentowego Operator zobowiązany zapewnia Użytkownikowi dostęp do Konta CRM przez okres 14 dni, celem zarchiwizowania lub usunięcia jego Materiałów.   

§ 9.

 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi zarówno w wyniku wypowiedzenia przez Użytkownika jak i przez Operatora nie powoduje obowiązku zwrotu Użytkownikowi wniesionych przez niego opłat.

§10. Ochrona i bezpieczeństwo danych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Operator. Operator przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, rozwiązania, kształtowania i prawidłowej realizacji Usługi świadczonej drogą elektroniczną w Serwisie. ImCRM.pl. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie oraz ma wgląd w ich poprawę. Przekazanie danych przez Użytkownika do świadczenia usług drogą elektroniczną następuje poprzez akceptację regulaminu w serwisie ImCRM.pl.
 2. Materiały zgromadzone na serwerze w związku z wykonywaną Usługą są przez Operatora uznawane za informację poufną i nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem następcy prawnego Operatora.
 3. Dane podane przez Użytkownika w trakcie dokonywania płatności za Usługę są przetwarzane przez PAYU, która jest instytucją płatniczą pośredniczącą w wykonywaniu płatności (do przeniesienia do ochrony danych).
 4. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie adres poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 6. Użytkownik odrębnie wyraża i cofa zgodę na przetwarzanie przez Operatora swoich danych osobowych dla celów marketingowych.
 7. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostały określone w polityce prywatności Serwisu.
 8. Administratorem danych osobowych wprowadzonych do Oprogramowania przez Użytkownika jest Użytkownik, który ma obowiązek przetwarza je zgodnie z przepisami prawa.
 9. Operator nie przetwarza danych zgromadzonych przez Użytkowników w ramach Usługi udostępnionej w Serwisie. Operator wykonując czynności techniczne i konserwacyjne serwerów oraz Oprogramowania (kopie zapasowe, odtwarzanie danych z kopi zapasowych, próby usunięcia ewentualnych błędów zgłoszonych przez Użytkownika) może uzyskiwać możliwość dostępu do danych osobowych, jednak w żadnym przypadku nie wykonuje żadnych działań związanych bezpośrednio ze zbiorami danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Użytkownika.
 10. Operator zapewnia, że wykorzystywana na potrzeby wykonywania Usługi w Serwisie infrastruktura serwerowa posiada wysokie zabezpieczenia ochrony fizycznej.
 11. Operator informuje, że dane przechowywane przez Użytkownika w Oprogramowaniu są zabezpieczone poprzez wykorzystanie: systemu Raid, lustrzanych maszyn serwerowych (dane są zawsze przechowywane na dwóch identycznych maszynach), oraz poprzez prowadzenie archiwizacji co 24 godziny. Tworzone kopie zapasowe przechowywane są w terminie do 7 dni, od utworzenia kopii.

§11. Reklamacje

 1. Operator udostępnia adres e-mail, na który należy przesyłać reklamacje dotyczące Usługi:

  .

 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
 3. Reklamacja powinna zawierać treść reklamacji i okoliczności uzasadniające, dokładny czas wystąpienia, login zgłaszającego reklamację.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Operator zaproponuje Użytkownikowi dodatkowe upusty i przedłużenia czasu trwania okresu abonamentowego Usługi.
 5. Użytkownik może odstąpić od umowy po każdym zakończonym okresie rozliczeniowym, nie opłacając kolejnego okresu abonamentowego.
 6. W przypadku opłacenia kolejnego okresu abonamentowego umowa pozostaje ważna do jego zakończenia. Operator nie przewiduje zwrotu opłaconych abonamentów.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów określonych niniejszym regulaminem jest sąd właściwy według siedziby Operatora.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.09.2015 roku.
 3. Pełny i aktualny tekst Regulaminu jest dostępny na stronie www.imcrm.pl, w zakładce „regulamin serwisu”.
 4. Operator jest uprawniony do zmiany regulaminu Serwisu w każdym czasie, z zastrzeżeniem postanowień szczególnych dotyczących zmiany cennika opłat.
 5. Użytkownicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o zmianie regulaminu oraz o treści nowych postanowień regulaminu nie później niż na 7 dni przed wejściem w życie zmian, z prawem złożenia w tym okresie oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy w przypadku braku akceptacji zmian. Brak oświadczenia Użytkownika o wypowiedzeniu umowy przesłanego na adres e-mail

  do dnia wejścia w życie zmian jest równoznaczny z akceptacją zmiany regulaminu.

 6. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian w regulaminie i oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zastosowanie znajdują postanowienia § 7 ust. 2-4 Regulaminu.
 7. Językiem który jest stosowany w działalności Serwisu jest język polski. Cała korespondencja z Użytkownikami jest prowadzona w języku polskim. Umowa z Użytkownikiem jest zawierana w języku polskim.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
 • przepisy ustawy z dnia 17 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 ze zm.),
 • przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93),
 • przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 1. Znaki towarowe nie należące do Operatora są wykorzystywane w Serwisie jedynie w celach informacyjnych i stanowią przedmiot uprawnień właściwych podmiotów.

 

Kontakt

Investmag s.c.

ul. Podlesie 3
41-303 Dąbrowa Górnicza